Azdg dating power by israel

31 Mar

” Nog een nieuwe splintergroepering, zo pittig en zo fundamentalistisch, dat kon het rijk niet gebruiken; dat was maar een bedreiging voor de eenheid.Een god-loze overheid – dat hebben de christenen in die eerste tijd aan den lijve ervaren.…èn kritisch Wat voor houding spreekt uit zo’n gebed? In vrede en nederigheid de macht vroom uitoefenen”.Soms die waarbij het christendom zich heeft verbonden met de bestaande machten – wat wel ‘de zondeval van het christendom’ is genoemd? Bij alle positiviteit is dit gebed wel degelijk kritisch. Hoeveel goddeloosheid, liefde voor zichzelf en eigen macht, slecht beleid wordt hier weg-gebeden! Het geheim van dit gebed voor de overheid is: een rotsvast geloof dat Christus Heer is, zelfs boven die goddeloze politici tot de keizer toe; dat Hij, met zijn goede beleid, uiteindelijk de sterkste is; dat Hij alle goddeloosheid, die de hele samenleving van hoog tot laag doortrekt en corrumpeert, overwint.

Dat we zelf ook onze naaste niet zo liefgehad hebben als we moesten. Bezinning, dat betekent ook dat we bereid zijn onszelf een kritische spiegel voor te houden, en te laten houden. De mensen bidden allemaal, klagend: “Here, wat erg, moeten we nou zo ondergaan? ” Maar één bijdehand meisje zet de mensen aan het werk om water te putten en de emmers door te geven om de stad te blussen.

Het gaat om een positieve grondhouding ten opzichte van de hele samenleving. Een overheid die de christenen nauwelijks zag staan, en àls ze er al aandacht aan schonk, in ieder geval bar weinig met ze op had.

“Wat moet ik met die christenen” – schreef stadhouder Plinius in z’n bekende brief aan keizer Trajanus -, “die zo apart staan in de samenleving?

BIDDEN VOOR PAARS Op dit moment, in deze zaak, zijn we het allemaal met elkaar eens. Aanleiding zijn bepaalde plannen van het kabinet, voor verder gaande wetgeving inzake abortus en euthanasie. Dat is iets wat past bij deze tijd en deze samenleving. De issues worden in de loop van de tijd geleidelijk smaller; ieder komt op voor z’n eigen belang of dat van z’n eigen groep.

Christenen uit verschillende kerken komen bij elkaar. Ieder komt op voor één bepaald belang, dat hem of haar bijzonder ter harte gaat. Maar moeten wij soms als christenen in déze zin ‘bij de tijd’ zijn?